ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от "ДИР.БГ" АД - акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков-Корсаков" № 19, ет. 4.

"ДИР.БГ" АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

І. Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на услугите, предоставяни в интернет портала IdealCandidate.bg (наричан по-долу ПОРТАЛ), за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че:

• Регистрирайки се в Портала, Вие се съгласявате с Общите условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” и с тази Политиката и потвърждавате, че ги приемате.

• Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Портала или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на Портала би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до Портала.

• В определени случаи обработването на личните Ви данни може да се извършва на друго правно основание, като например спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др. В тези случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо.

ІІ. Определения

1. Лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;
2. Обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;
3. Администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;
4. Портал - www.IdealCandidate.bg (включително заглавна страница и подстраници);
5. Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

ІІІ. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Нашите потребители посещават и ползват Портала и предоставяните от нас услугите по различни начини, поради които сме обособили няколко категории потребители. За всяка от тях сме определили съответен обем данни, които събираме и обработваме, цели и основания, срокове за съхранение и други. Един и същи потребител може да попада в повече от една категория.

  1. Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители.

По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

IP адрес. Когато посещавате Портала, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider - Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Портала (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Портала и кои страници в Портала сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки ("Cookies'): Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. Повече информация за това може да намерите в нашата Политика за бисквитките.

Уеб указатели (Web beacons): Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").

      2. Данни, които могат се събират според категорията потребители:

2.1. Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди Портала в уеб браузъра си.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Портала; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Портала; Преброяване на посещаемостта на Портала; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка "бисквитка" (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитките

2.2 Кандидати

А. Лични данни, обработвани от DIR.BG

Кандидат е всеки физическо лице, което е осъществило своя регистрация в Портала, с което създава свой т.нар профил или акаунт. Категории данни на Кандидатите, които могат да бъдат обработвани:

Задължителни данни:Две имена; възраст / дата на раждане[S1] ; училище (относно завършено средно образование), университет, специалност/образование; местоживеене (населено място); снимка/аватар; видео-изображения в заснетата визитка; имейл адрес; телефонен номер; интереси; информация за регистрирането на профил и за потвърждението за приемане на Общите условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” и на тази Политика (дата, час и IP адрес).

Незадължителни данни: Всички лични данни, които Кандидатът може да предостави по свое желание и своя преценка при попълването на Лексикона, заснемането на видео-визитката и размяната на съобщения с представителите на Компаниите.

Не се разрешава Кандидатът да предоставя под каквато и да е форма специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. В случай че такива данни бъдат предоставени от Кандидата, то те се считат предоставени с негово съгласие и изцяло на негов риск.

Цели на обработването:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Регистриране напрофил/акаунт, даващ възможност за използване на УСЛУГИТЕ на Портала, поддържане на потребителски профил,

- Предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез Портала, включително за осигуряване на различни функционалности;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Съхранението на определени log-файлове е необходимо за самото предоставяне на УСЛУГИТЕ;

б) За журналистически цели – в случаите на медийно отразяване в порталите dir.bg и IdealCandidate.bg на победител и финален избор на Кандидат, които ще бъдат поканен на стаж.

в) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на задължение за съхраняване на информация за времето и източника на предаваните електронни изявления (съгласно ЗЕДЕУУ);

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания (напр. по ЗЕС)

г) Цели на обработване на лични данни, свързани с легитимните интереси на Администратора или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от Кандидата действия при създаването и управлението на профил и ползването на УСЛУГИТЕ (включително чрез събиране и съхраняване на log-файлове);

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Защита на правата и на законните интереси на Администратора и на негови партньори/ други 3-ти лица срещу претенции.

д) Цели, за които Кандидатът е дал своето изрично съгласие:

- Обработването на данни, предоставянето на които не е задължително, или специални категории лични данни, които Кандидатът е предоставил на собствен риск, въпреки изричното указание, че това не е разрешено;

- Други случаи, в които обработването на данните не е обхванато от горните хипотези – когато Кандидатът дава своето изрично съгласие.

Правно основание за обработването на задължителните данни: Съгласие с Общите условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Администратора или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването). Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие на потребителя (предоставени по негово желание).

Срок за съхранение:За целия период на съществуване на потребителския профил. Кандидатът може да изпрати искане  за премахване на регистрирания профил на е-mail Info@idealcandidate.bg

При премахване на профила, данните, съдържащи се в него, се изтриват от Портала и не са достъпни за други потребители. Те се съхраняват от DIR.BG за период от 1 година след премахването – с цел разрешаване на потенциални спорове и за изпълнение на законовите ни задължения, след което се премахват напълно. Ако преди изтичането на едногодишния срок възникне спор, за чието разрешаване даннитеса необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на едногодишния срок – до приключването на съответното производство.

В случаите, когато Кандидат е спечелил стаж – името и снимката му ще бъдат публикувани и достъпни в Порталав неограничен срок.

За журналистически цели – медийно отразяване на проекта „Идеалния кандидат” в порталите dir.bg и IdealCandidate.bg някои лични данни на Кандидата – име, фотография, изображение, данни за образование - ще бъдат обработвани за неограничен срок.

Б. Лични данни, обработвани от Компаниите:

  1. В случаите когато Компания – категория А получи достъп до профил на Кандидат, както и в случаите, когато Кандидат изпрати свои данни по обява на Компания – категория А или Б, тези данни се обработват от съответната Компания и по отношение на тях тя има качеството на Администратор, като носи отговорност за законосъобразното им обработване. Независимо от това дали регистрираният профил на Кандидат е бил премахнат от Портала, възможно е Компаниите да са ги съхранили.
  1. DIR.BG във връзка с предоставянето на УСЛУГИТЕ. Компания – категория А получи достъп до профил на Кандидат, както и в случаите, когато Кандидат изпрати свои данни по обява на Компания – категория А или Б, по отношение на тях Компанията прилага собствената си политика за защита на личните данни.
  2. DIR.BG не е агенция за подбор на персонал, не предлага посреднически услуги по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, не участва в избора на Кандидат, при осъществяването на последваща комуникация между Кандидатите и Компаниите, при провеждането на интервюта, при преговорите и сключването на договори между тях.
  3. DIR.BG не носи отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от сключени между Кандидатите и Компаниите договори, за заплащането на възнагражденията, дължимите данъци и осигурителни вноски по тях и няма да участва при разрешаването на евентуални спорове между Кандидатите и Компаниите, произтичащи от сключването, действието или прекратяването на договорите помежду им.
  4. DIR.BG не контролира начина, по който Компаниите обработват личните данни на Кандидатите. Отношенията между Кандидат и Компания относно обработването на лични данни на Кандидат от страна на Компания, се уреждат помежду им.
  5. Общите условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” Компаниите се задължават да обработват лични данни на Кандидатите единствено за целите на УСЛУГИТЕ, а именно – селектиране на Кандидати за стаж, провеждане на интервюта, водене на преговори и определяне на кандидат, който да бъде поканен на стаж.

 

  1. 3. Компании, 2.3.1 Задължителни данни:

Във връзка с ползването на УСЛУГИТЕ Компаниите – категория А регистрират свой потребителски профил, в който могат да посочат лични данни на своите законни представители, служители, лица за контакт, лица, отговарящи за защитата на личните данни на Кандидатите, а именно – имена, адреси, телефонни номера, данни относно заемани позиции, имейл адреси, фото/видео изображения.

Във връзка с ползването на УСЛУГИТЕ Компаниите – категория Б публикуват обяви, в в който могат да посочат лични данни на своите законни представители, служители, лица за контакт, лица, отговарящи за защитата на личните данни на Кандидатите, а именно – имена, адреси, телефонни номера, данни относно заемани позиции, имейл адреси, фото/видео изображения

Компаниите гарантират, че са получили съгласие на лицата, чиито лични данни са публикувани в потребителските профили и обявите.

Освен посочените данни, DIR.BG обработва информация за потвърждението за приемане на Общите условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” и на тази Политика (дата, час и IP адрес).

Незадължителни данни: Всички лични данни, които Компанията може да предостави по свое желание и своя преценка при създаването на профила, пуубликуването на обявата или размяната на съобщения с Кандидатите. Компаниите.

Не се разрешава Компаниите да предоставят под каквато и да е форма специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. В случай че такива данни бъдат предоставени от Компанията, то те се считат предоставени със съгласието на лицето, до което се отнасят, и изцяло на риск на Компанията.

Цели на обработването:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор с Компанията:

- Регистриране напрофил/акаунт, съответно – публикуване на обява, даващи възможност за използване на УСЛУГИТЕ на Портала, а за Компаниите – категория А – и за поддържане на потребителски профил,

- Предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез Портала, включително за осигуряване на различни функционалности;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Съхранението на определени log-файлове е необходимо за самото предоставяне на УСЛУГИТЕ;

б) За журналистически цели – в случаите на медийно отразяване в порталите dir.bg и IdealCandidate.bg на победител и финален избор на Кандидат, които ще бъдат поканен на стаж, при което участва и представител на съответната Компания.

в) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на задължение за съхраняване на информация за времето и източника на предаваните електронни изявления (съгласно ЗЕДЕУУ);

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания (напр. по ЗЕС)

г) Цели на обработване на лични данни, свързани с легитимните интереси на Администратора или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от Компанията действия при създаването и управлението на профил, съответно – при публикуването на обява, и ползването на УСЛУГИТЕ (включително чрез събиране и съхраняване на log-файлове);

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Защита на правата и на законните интереси на DIR.BG и на негови партньори/ други 3-ти лица срещу претенции.

д) Цели, за които Компанията е дал своето изрично съгласие:

- Обработването на данни, предоставянето на които не е задължително, или специални категории лични данни, които Компанията е предоставила на собствен риск, въпреки изричното указание, че това не е разрешено;

- Други случаи, в които обработването на данните не е обхванато от горните хипотези – когато Компанията дава своето изрично съгласие.

Правно основание за обработването на задължителните данни: Съгласие с Общите условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на DIR.BG или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването). Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие на потребителя (предоставени по негово желание).

Срок за съхранение: За целия период на съществуване на потребителския профил, съответно – на публикуване на обявата. Компанията може да изпрати искане  за премахване на регистрирания профил, съответно – на обявата, на е-mail info@idealcandidate.bg

При премахване на профила или обявата, данните, съдържащи се в тях, се изтриват от Портала и не са достъпни за други потребители. Те се съхраняват от DIR.BG за период от 5 (пет) годинш след премахването – с цел разрешаване на потенциални спорове и за изпълнение на законовите ни задължения, след което се премахват напълно. Ако преди изтичането на едногодишния срок възникне спор, за чието разрешаване даннитеса необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на едногодишния срок – до приключването на съответното производство.

За журналистически цели – медийно отразяване на проекта „Идеалния кандидат” в порталите dir.bg и IdealCandidate.bg някои лични данни на представители на Компанията – име, фотография, изображение, заемана позиция - ще бъдат обработвани за неограничен срок.

2.3.2 Компаниите са Администратори на лични данни по отношение на личните данни на Кандидатите, с които се свързват или които кандидатстват по техни обяви за стаж. Те обработват тези данни в съответствие със собствените си Политики за защита на личните данни и при спазване на всички изисквания на приложимото законодателство.

Независимо от това, Компаниите нямат право да обработват данните по начин и за цели, несъвместими с УСЛУГИТЕ - селектиране на Кандидати за стаж, провеждане на интервюта, водене на преговори и определяне на кандидат, който да бъде поканен на стаж, освен ако не получат изричното съгласие на съответния Кандидат за това. Компаниите като администратори на лични данни нямат правода съхраняват, съответно – се задължават своевременно да изтриват лични данни на Кандидати, основанието за обработването на които е отпаднало.

2.3.3. DIR.BG не е агенция за подбор на персонал, не предлага посреднически услуги по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, не участва в избора на Кандидат, при осъществяването на последваща комуникация между Кандидатите и Компаниите, при провеждането на интервюта, при преговорите и сключването на договори между тях.

2.3.4. DIR.BG не носи отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от сключени между Кандидатите и Компаниите договори, за заплащането на възнагражденията, дължимите данъци и осигурителни вноски по тях и няма да участва при разрешаването на евентуални спорове между Кандидатите и Компаниите, произтичащи от сключването, действието или прекратяването на договорите помежду им.

2.3.5. DIR.BG не контролира начина, по който Компаниите обработват личните данни на Кандидатите. Отношенията между Кандидат и Компания относно обработването на лични данни на Кандидат от страна на Компания, се уреждат помежду им.

2.3.6. DIR.BG не обработва лични данни от името на Компаниите, съответно – няма качеството на обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

ІV. Публикуване, промяна и изтриване на Потребителско съдържание в Портала.

В Портала се публикува потребителско съдържание както от Кандидати, така и от Компании. В потребителското съдържание е възможно да има лични данни (включително и такова на трети лица) и съответният потребител е изцяло отговорен за законосъобразното обработване на данните, съдържащи се в каченото от него съдържание. DIR.BG няма задължение даупражнява контрол върху потребителското съдържание и не носи отговорност, ако с такова съдържание се извършва нарушение на закона или се накърняват чужди права.

Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Предприемане на мерки за недопускане/ премахване на незаконосъобразно съдържание;

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на други законови задължения.

Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Предоставяне на информационните услуги, достъпни чрез Портала.

Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителя действия при създаването и управлението на потребителски профил и ползването на УСЛУГИТЕ;

 - Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Защита на правата и на законните интереси на Администратора и на негови партньори/ други 3-ти лица срещу претенции;

Срок за съхранение: За целия период на съществуване на потребителския профил. Потребителят може да изпрати искане  за премахване на регистрирания профил на е-mail info@idealcandidate.bg

При премахване на профила, данните, съдържащи се в него, се изтриват от Портала и не са достъпни за други потребители. Те се съхраняват от DIR.BG за период от 1 година след премахването – с цел разрешаване на потенциални спорове и за изпълнение на законовите ни задължения, след което се премахват напълно. Ако преди изтичането на едногодишния срок възникне спор, за чието разрешаване даннитеса необходими(включително – сигнал, жалба, искане или друго уведомление от трето лице с твърдение за незаконосъобразност на съдържанието), или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на едногодишния срок – до приключването на съответното производство.

Правно основание за обработването данните: Съгласие с Общи условия условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Администратора или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването). Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие на потребителя (предоставени по негово желание).

Във всички случаи на незаконосъобразност на потребителско съдържание потребителят ще е длъжен да обезщети DIR.BG в случай на претърпени вреди (имуществени санкции или обезщетения) във връзка с лични данни, съдържащи се в потребителското съдържание.

V. На какво основание обработваме Вашите лични данни

Данните, които са задължителни за регистрацията на профил в Портала, обработваме на основание на договорните ни отношения, регулирани от нашите Общи условия условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ”, по силата на които предоставяме УСЛУГИТЕ. Тези данни ние използваме за нуждите на регистрацията и поддръжката на профила; за предоставяне на УСЛУГИ, които са достъпни само след регистрация; за разрешаване на спорове и за отстраняване на възникнали проблеми; за комуникация с Вас.

Данните, които ни предоставяте при регистрацията си, и чието предоставяне не е задължително с оглед на регистрацията, ние обработваме на основание на Вашето съгласие.

Вашите данни могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг на наши услуги и на услуги на наши партньори, както и за предоставянето на други допълнителни услуги, само при съгласие от Ваша страна.

Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме за следните цели: за да Ви предоставим достъп до Портала; за персонализиране на реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори; за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на УСЛУГИТЕ, а оттам и на интереса към тях.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: разкриване на самоличността на потребителите на Портала, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Портала и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.

 

VІ. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе цели, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

-        Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор, за извършването на определена работа, свързана с УСЛУГИТЕ.

-        Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващ данните;

-        Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

-        Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

За да гарантираме сигурността на Портала, личните данните, които ни предоставяте  при регистрацията на профила си, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) - метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Портала, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашия профил.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

 І. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на Портала, изпълнението на сключените от нас договори (включително тези, произтичащи от приемането на  Общите условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” от страна на потрелитерите) и реализирането на законните ни интереси. Конкретните срокове за съхранение на определени категории данни са посочени на съответинте места в тази Политика.

В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато съществува Вашият профил в Портала или докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени.

Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на УСЛУГИТЕ, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни - когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на УСЛУГИТЕ си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

 

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на Портала, независимо дали сте се отказали от нашите УСЛУГИ. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Портала.

ІІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.

Накратко вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства - като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

За връзка с нас, използвайте електронна поща: info@idealcandidate.bg, интернет страница: idealcandidate.bg

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисия за защита на личните данни, или до съда.