ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПОРТАЛА „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ”

"ДИР.БГ" АД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков-Корсаков" № 19, ет. 4.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ДИР.БГ" АД (наричано по-долу DIR.BG), от една страна, и потребителите на интернет портала IdealCandidate.bg (наричан по-долу ПОРТАЛ), собственост на DIR.BG.

При влизане в Портала ни, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ”, с Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките и потвърждавате, че ги приемате.

Настоящите УСЛОВИЯ преставляват договор за предоставяне от DIR.BG на поддържания от дружеството Портал на описаните по-долу УСЛУГИ. Страни по Договора са DIR.BG - от една страна, и всеки Потребител, заредил Портала.

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите УСЛОВИЯ, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като Порталът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите УСЛОВИЯ.

Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или банер, отвеждащ Потребителя към други страници от Портала. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на Портала, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” е медиен проект на DIR.BG, чиято основна цел е да даде шанс на млади и образовани хора в България да намерят своята първа работа, а на отговорните компании – до срещнат своите кандидати за стаж.

„ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” е проект, който предлага:

-             на Кандидатите за стаж - иновативна възможност да направят своите първи стъпки в професионалната си кариера и да открият различни възможности за  работен стаж;

-             на Компаниите – да срещнат амбициозни млади хора и да подберат за стаж онези от тях, които сами изберат, както и да участват в проект със силна социална ангажираност, който ще ги позиционира като отговорен и желан работодател.

Компаниите ще могат да поканят на интервю предварително селектирани от тах Кандидати, а в порталите dir.bg и IdealCandidate.bg ще бъдат отразени част от техните победители при финалния избор на хора, които ще бъдат поканени на стаж.

Чрез медийното отразяване, DIR.BG ще насърчи и други български Компании да предлагат възможност за стаж на Кандидати, осигурявайки възможност на младите хора да намират своята професионална реализация в България.

В настоящите УСЛОВИЯ дейностите, свързани с реализацията на проекта и медийното му отразяване, са наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

2. DIR.BG предоставя УСЛУГИТЕ при прилагане на настоящите УСЛОВИЯ.

(2.1) УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. DIR.BG не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: Общи условия условия за използване на услугите на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ”.

(2.2) При използване УСЛУГИТЕ Потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

(2.3) Потребителят разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че DIR.BG не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на Потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

(2.4) За да използва УСЛУГИТЕ, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. DIR.BG само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

ІІ. КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Потребителите на услугите са Посетители, Кандидати и Компании.

 1. ПОСЕТИТЕЛ е всяко лице, което зареди Портала в уеб браузъра си.
 2. КАНДИДАТ е дееспособно физическо лице, регистрирало профил в Портала по реда на настоящите Условия. В случай че Кандидат е лице, ненавършило 18-годишна възраст, то може да ползва УСЛУГИТЕ само със съгласието на свой законен представител (2.1) При регистрирането на профила си Кандидатът попълва електронен формуляр и отговаря на въпросите от Лексикона. Всички полета от електронния формуляр и Лексикона са задължителни, в това число – попълването на имейл, телефонен номер и снимка. Кандидатът задължително записва кратко видео обръщение / визитка, което се качва във във външен сайт и дава линк (връзка) към него в профила си. След създаването на профила Кандидатът има възможност целесъобразно да редактира подадената информация.
 3. КОМПАНИИ. Те могат да бъдат две подкатегории: Компания – категория А и Компания – категория Б, 3.1. Компания – категория А има обособен профил на Компанията в Портала (включва визитка на компанията; текст, снимки и видеа; ключови служители на компанията; специфика на работата на компанията; добри практики от стари проведени стажове). Тя има възможност да публикува неограничен брой обяви за стаж. Такава Компания има достъп до базата данни с регистрирани профили на всички Кандидати и има правото да избере и осъществи контакт с всеки един от тях с посочените в регистрацията им имейл и телефонен номер.
  3.2. Компания – категория Б не разполага с регистриран профил, а може само да публикува обяви за стаж. Кандидатите ще могат да избират дали да кандидатстват по нейна обява като изпратят записана видео визитка и попълнен лексикон (само по изрично тяхно желание да проведат стаж в конкретната Компания) и ще могат да осъществят контакт с нея на посочените имейл и телефонен номер.
  Освен останалите данни, профилът на Компания – категория А и обявите на Компания – категория Б, следва да съдържат данни за контакт по въпросите, свързани със защитата на личните данни на Кандидатите
 4. Създаването на профил на Кандидат се извършва лично. Създаването на профил на Компания се извършва от законния й представител или от овластено от него лице.
 5. Профил на Кандидат или Компания може да бъде закрит: а) по искане на лицето, регистрирало профила или негов овластен представител; б) по инициатива на DIR.BG – когато по негова преценка Потребителят е нарушил настоящите УСЛОВИЯ или закона при ползването на УСЛУГИТЕ.
 6. С факта на регистрирането на профили в Портала, Кандидатите и Компаниите извършват електронно изявление, с което сключват договор с DIR.BG при настоящите УСЛОВИЯ.

ІІІ. РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ И ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ

 1. Кандидатите имат достъп до обявите на всички Компании и могат да кандидатстват по всяка от тях, без ограничение, като приложат попълнения Лексикон и линк към видео-визитката си.

Кандидатът и Компания – категория А могат да се свържат помежду си на посочените от тях имейли и телефонни номера.

Кандидатът и Компания – категория Б могат да се свържат помежду си на посочените от тях имейли и телефонни номера.

В отделна подстраница на Портала се съхранява база данни с профили на Каднидати, достъп до която имат единствено Компаниите – категория А.

 1. Компаниите – категория А имат достъп до базата данни с профили на всички регистрирани Кандидати. Те имат възможност да изберат дали да осъществят връзка с някой от тях – без ограничение.
 2. Компаниите – категория Б нямат достъп до базата данни с профили на регистрираните Кандидати и не могат сами да се свързват с тях. Единствено Кандидатите могат да изберат дали да отговорят на обява, публикувана от такава Компания.
 3. Компаниите носят отговорност за съдържанието на обявите и  на цялата информация, съдържаща се в потребителския им профил, както и в тази, съдържаща се в линкове към други сайтове. 

  (а) Кандидатите носят отговорност за съдържанието на цялата информация, съдържаща се в потребителския им профил, както и в тази, съдържаща се в линкове към други сайтове.

  (б) Личните данните на Кандидатите и/или на Компаниите и посочените от тях представители или лица за контакт, могат да бъдат използвани единствено във връзка с УСЛУГИТЕ. Потребителите нямат право да използват тези данни за други цели.

 1. Победителите - избраните от Компаниите кандидати, се обябяват в Портала. В порталите dir.bg и IdealCandidate.bg ще бъдат публикувани материали – статии и видеа – отразяващи избора на Кандидати, които ще бъдат поканени на стаж. С участието си в проекта Кандидатът дава съгласието си при спечелване на стаж негови лични данни - име и фото/видео изображение, да бъдат публикувани в порталите dir.bg и IdealCandidate.bg за  неограничен срок.

 2. DIR.BG има право да откаже да публикува или да поиска да бъдат редактирани обяви или елементи на потребителски профили, които по негова преценка не съответстват на изискванията на настоящите УСЛОВИЯ или на Политиката за защита на личните данни.

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. В допълнение към правата и задълженията, произтичащи от конкретното качество на Потребителя - Посетител, Кандидат или Компания, Кандидатите и Компаниите приемат и се съгласяват и останалите общи права и задължения, уредени в тези УСЛОВИЯ.
 2. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ, Кандидатите и Компаниите се съгласяват:

a) да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация при създаването на профила си, съответно - при попълване на формата за публикуване на обяви ;

б) да внасят при нужда промени в тези данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Кандидат и Компания предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, DIR.BG има право да закрие и/или изтрие информацията и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.

      3. Кандидатите и компаниите:

а) получават желаните от тях ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до съответните УСЛУГИ, след като извършат процеса на регистрация.

б) Кандидатите и Компаниите са отговорни за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и са изцяло отговорни за всички действия, достъпът, до които се извършват с техните ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА и лична електронна поща.

в) Кандидатите и Компаниите се съгласяват да уведомят незабавно DIR.BG за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО им ИМЕ и ПАРОЛА, за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратяват достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

г) В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, DIR.BG ще генерира автоматично и ще изпрати за потвърждение нови на регистрираната от Потребителя електронна поща през системата за регистрация.

д) DIR.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

е) Служителите на DIR.BG никога няма да искат паролата на Кандидат и Компания.

ж) DIR.BG никога няма да изпрати на Кандидат или Компания e-mail, който съдържа интернет връзка (link), водещ към страница, на която той трябва да въведе потребителско име и парола или приложен файл, който трябва да бъде инсталиран. Ако получи такъв e-mail от името на DIR.BG, потребителят следва веднага да уведоми екипа на DIR.BG с e-mail до info@idealcandidate.bg

V. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. Кандидатите и Компаниите разбират, че информацията, данните, текстовете, фотографиите, изображенията или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които попълват, предоставят, стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на лицето, кето генерира това Съдържание.
2. Кандидатите и Компаниите, ползващи УСЛУГИТЕ, са изцяло отговорни за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез Портала Съдържание. DIR.BG не контролира Съдържанието, изпращано и разпространявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това Съдържание.
3. Използвайки Услугите, Потребителите може да срещнат Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства DIR.BG няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Кандидатите и Компаниите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

4. Всеки Потребител се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ, за да:

а) формулира, съхранява, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, дискриминативно, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, нецензурно, неприлично, клеветящо, накърняващо доброто име, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на DIR.BG, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за не разгласяване);

е) да формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско, право на собственост или каквото и да е друго право ("ПРАВА") на която и да е страна;

ж) да формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали или рекламни материали, които не са свързани с УСЛУГИТЕ, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

з) да формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГИТЕ, включително и ако не ги ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГИТЕ ;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) да събира и използва неправомерно информация за други Потребители;

о) да събира или използва съдържание, публикувано от Кандидат или Компания, за цели, несъвместими с УСЛУГИТЕ, предоставяни в Портала.

5. Потребителите се съгласяват да не нарушават права и интереси на DIR.BG и на трети лица и да не извършват злонамерени действия. "Злонамерени действия" по смисъла на настоящите УСЛОВИЯ са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на ПОРТАЛА и/или на съдържанието на ПОРТАЛА. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на портала (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на ПОРТАЛА и възможността на останалите потребители да ползват ПОРТАЛА, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.
6. В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни или Потребителят не изпълни някое от задълженията си по този раздел поради причина, за която отговаря, или публикува или предостави за публикуване материал, нарушаващ горните изисквания, законови разпоредби или права на трети лица, и спрямо DIR.BG бъдат предявени претенции от трети лица или бъдат наложени имуществени санкции от държавни органи или DIR.BG претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно след покана да обезщети DIR.BG за наложените имуществени санкции, предявени претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, адвокатски/юрисконсултски възнаграждения и други. DIR.BG ще предприеме разумните действия ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде уведомен навременно за тези претенции или производства по налагане на имуществени санкции и да му бъде предоставена възможност за предприемане на действия по осъществяване на защита.
7. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, DIR.BG уведомява родителите, настойниците и попечителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. DIR.BG е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.
2. Кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка с Портала, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване е описано подробно в Политиката за защита на личните данни, която предоставя и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.
3. DIR.BG се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя такава информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:
а) е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
в) други посочени в закона случаи.
4. Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали профил изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от DIR.BG по електронен път- в случай на поискана доставка на услуга и при необходимост от помощ от служител на DIR.BG.
5. Всички доброволно предоставени от Потребителя ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от DIR.BG или от Потребители за целите и по начина, описани в Политиката за защита на личните данни.
6. DIR.BG изрично уведомява Потребителите, че няма лица, които могат да получават техни ЛИЧНИ ДАННИ без съгласието им..
7. DIR.BG прилага Политика за бисквитките, която се отнася до "бисквитките" (cookies), използвани в Портала. Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на портала „ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ” и има за цел да информира Потребителите защо използваме "бисквитките", какво правят те и какви избори има Потребителите във връзка с употребата им.
8. DIR.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
9. Личната кореспонденция на Потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на Потребителя.

VІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. DIR.BG не е агенция за подбор на персонал, не предлага посреднически услуги по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, не участва в избора на Кандидат, при осъществяването на последваща комуникация между Кандидатите и Компаниите, при провеждането на интервюта, при преговорите и сключването на договори между тях.
2. DIR.BG не носи отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от сключени между Кандидатите и Компаниите договори, за заплащането на възнагражденията, дължимите данъци и осигурителни вноски по тях.
3. DIR.BG няма да участва при разрешаването на евентуални спорове между Кандидатите и Компаниите, произтичащи от сключването, действието или прекратяването на договорите помежду им.
4. DIR.BG не носи отговорност:
2.1. за невъзможност за достъп до Портала или нарушено функциониране на Портала, включително и по технически причини, в резултат на тестове на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по Портала, насочена към подобряване или преработка на Портала и/или неговото съдържание и/или подобряване или оптимизиране на предоставяните УСЛУГИ;
2.2. за функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на Потребителите;
2.3. за евентуално наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на Портала;
2.4. за злонамерени действия на Потребител или трето лице;
2.5. за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на DIR.BG - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Извън контрола на DIR.BG е и всяко действие или бездействие на Потребител или трето лице, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност Порталът да се ползва необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на Потребител във връзка с ползването на Портала, форсмажорно обстоятелство и др.п.
2.6. за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните УСЛУГИ.
3. DIR.BG не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на портала за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:
3.1. прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на Портала или ресурсите или УСЛУГИТЕ, или вследствие изтриване, изменение, ограничаване или невъзможност за ползване на УСЛУГИТЕ или изтриване, или ограничаване на профил на Потребител.
3.2. изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Портала.

VІІІ. ДРУГИ

1. Потребителите приемат и се съгласяват, че техните електронни изявления към DIR.BG и електронните изявления от DIR.BG към тях ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
2. Потребителите дават съгласието си да бъдат адресати на електротти идявления от страна на DIR.BG когато във връзка с УСЛУГИТЕ е необходима комуникация между тях и DIR.BG чрез електронна поща.
3. DIR.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
4. DIR.BG си запазва правото да изпраща на Потребителите системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. DIR.BG има право да изпраща на Потребителите непоискани търговски съобщения, представящи услуги или дейности на DIR.BG или трети лица само след получаване на тяхното изрично съгласие. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг.
5. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в Портала, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
6. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Порталът е свързан с тази мрежа, DIR.BG не гарантира, че потокът информация към и от Портала няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.
7. Потребителят носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите УСЛОВИЯ и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на Портала и неговото съдържание и е длъжен да обезщети DIR.BG за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.
8. В случай, че някоя от клаузите по настоящите УСЛОВИЯ се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на УСЛОВИЯТА. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
9. За всички неуредени от настоящите УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
10. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите УСЛОВИЯ, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Адрес на администратора и поддържащия екип: Дир.бг АД, София 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" 19

Тези УСЛОВИЯ са в сила от 28 април 2021 година.